פסילה מנהלית מהי?

פסילה מנהלית מהי?


פסילה מנהלית פירושה הטלת איסור על נהג מלנהוג, לפרק זמן מסוים, וזאת בשל קיומו של חשד שביצע עבירת תעבורה ועבר על דיני התעבורה.

משפט תעבורה – מתי תיתכן פסילה מנהלית ומי מוסמך לכך?

בנסיבות בהן עולה חשד שנהג עבר על דיני התעבורה, או אז ניתן יהא להטיל עליו איסור נהיגה לפרק זמן הקבוע בחוק.

קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה מוסמך להורות על פסילה מנהלית ולקצוב אותה בזמן, לפי חומרת עבירת התעבורה שנעברה.

הבסיס החוקי:

סעיף 47 לפקודת התעבורה- פסילה בידי קצין משטרה

מי רשאי לפסול את רישיונכם?

(א) בסעיף זה, “קצין משטרה” – קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.

ע”פ נוהלי משטרת ישראל, רק קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה ממערך התנועה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג.

כיצד מבוצע ההליך של פסילה מנהלית? 

(ב) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו.

שוטר שמבחין בנהג שעובר עבירה שבתוספת הרביעית (עבירות אלו יפורטו בהמשך), או בנהג שמעורב בתאונת נזק או נפגעים, רשאי להזמין קצין משטרה למקום העבירה ע”מ שיחליט באם לפסול את הנהג או לאו, או ליטול את רישיון הנהיגה שלו ולהזמין אותו לקצין משטרה תוך 72 שעות מרגע ביצוע העבירה ע”מ שיחליט בתחנת המשטרה בעניינו.

מה דינו של נהג שזומן לשימוע בפני קצין משטרה ולא התייצב?

סעיף 47 לפקודת התעבורה:

(ו) לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברישיון הנהיגה לפי סעיף קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רישיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 67.

(ז) פסילה שהטיל קצין משטרה על הנהג מהחזיק רישיון נהיגה תחל ממתן ההחלטה.

(ח) בחישוב תקופת הפסילה לא תבוא במניין התקופה שחלפה עד מסירת הרישיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה.

קצין משטרה רשאי לפסול אותו (בד”כ הוא פוסל), והפסילה נחשבת כאילו ידועה לנהג. באם הנהג ייתפס נוהג הוא יחשב כאחד שנהג בפסילה.

כמוכן חשוב להדגיש כי תקופת הפסילה לא תיספר כל עוד הנהג לא הפקיד את רישיון הנהיגה שלו.

למשך כמה זמן ניתן לפסול רישיון?

בחוקי התעבורה, קבע המחוקק את מניין ימי הפסילה המנהלית על-פי חומרת העבירה, כדלקמן:

פסילה מנהלית בת 30 ימים – תינתן במשפטי תעבורה בגין עבירות תעבורה המנויות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, המדובר בעבירות בהן לא נגרם היזק פיזי לאיש והן נחשבות לעבירות הפחות קשות בחומרתן, והן:

אי-מתן זכות קדימה לפי תמרור ב – 36 (מתן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה) או ב37- (עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה) וכן אי מתן זכות קדימה לפי תמרור בצומת או בהתמזגות דרכים.

נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או סמים.

נהיגה ברכב לא תקין עד כדי סיכון המשתמשים בדרך.

עקיפה בדרך לא פנויה, עקיפה מסוכנת, עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף.

מהירות: בעיר 30 קמ”ש ומעלה מעל המותר, ובדרך בינעירונית ומהירה 40 קמ”ש ומעלה מעל המותר.

אי-מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חצייה תוך כדי גרימת סיכון להולך הרגל.

משקל יתר של 25% ומעלה מהמשקל הכולל המותר של הרכב.

נסיעה במחסום רכבת כאשר המחסום עולה או יורד.

הובלת חומרים מסוכנים בניגוד לחוק.

פסילה מנהלית בת 60 ימים – תינתן בגין מעורבות הנהג בתאונת דרכים, ובלבד שהמדובר בתאונה שגרמה “רק” לפצועים או לנזק רכושי בלבד.

בהקשר זה יש להדגיש, כי החוק נוקט לשון “רשאי” ובכך מקנה לקצין המשטרה שיקול דעת לפסול את רישיון הנהיגה אף לפרק זמן קצר יותר.

פסילה מנהלית בת 90 ימים – תינתן בגין מעורבות הנהג בתאונת דרכים קטלנית, בה נגרמו אבדות בנפש. יש להדגיש כי החוק נוקט לשון ציווי ומחייב את הקצין, בנסיבות בהן נהרג אדם עקב התאונה, לפסול את רישיונו של החשוד בתאונה למשך 90 יום, ובלבד שיש לו יסוד להניח שיוגש כתב אישום בנסיבות העניין. לקצין המשטרה אין שיקול דעת בנסיבות דנן, והוא מחויב לפעול כמצוות החוק ולפסול את רישיון הנהיגה ל-90 יום.

מהי פסלה עד תום הליכים? 

הבסיס החוקי:

סעיף 47(ט) לפקודת התעבורה- בית המשפט המוסמך לדון בעבירה, שבשלה נפסל הרישיון לפי סעיף קטן (ה), רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור הדין או לבטל אותה, בתנאים או ללא תנאים.

פסילה עד תום הליכים הינה פסילה שמחליט עליה בית המשפט בד”כ בשל עבירה חמורה שסיכנה את המשתמשים בדרך או גרמה לתאונת דרכים קשה. הנהג ייפסל באם מסתמנת כלפיו אשמה. הפסילה היא עד גמר המשפט והכרעת דינו של הנהג. כבוד השופט חשין קבע כי משך תקופת פסילה עד תום ההליכים הוא 6 חודשים אם בית המשפט לא נקב בתאריך ספציפי בהחלטתו על פסילה עד תום ההליכים. בדרך כלל הנהג מובא לדיון בהחלטה בבקשת פסילה עד תום ההליכים בתוך התקופה שבה הנהג פסול מנהלית ע”י קצין המשטרה.

האם צה”ל רשאי לאפשר לנהג שנפסל פסילה מנהלית כאמור, לנהוג ברכב צבאי?

סעיף 47(י) לפקודת התעבורה- על אף האמור בסעיף קטן (ה)(2) ו-(3), רשאית רשות הרישוי מטעם צבא הגנה לישראל ליתן לאדם שנפסל כאמור באותו סעיף קטן רישיון נהיגה צבאי שעה שהוא משמש בתפקיד צבאי בלבד, אם הרשות משוכנעת כי הדבר דרוש לצורך צבאי דחוף ומוגדר; הוראת סעיף קטן זה לא תחול במקרה של תאונה בנסיבות האמורות בסעיף 64א.

האם יש סמכות לקצין משטרה לבטל את החלטתו לפסול נהג?

סעיף 47(יא) לפקודת התעבורה- קצין משטרה כאמור יחזיר רישיון נהיגה למי שנפסל מלהחזיק בו לפי סעיף זה, אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד בעל הרישיון.

שיקולים שאמורים להנחות קצין משטרה בבואו לפסול רישיון נהיגה:

א) חומרת העבירה.

ב) מסוכנותו של הנהג, שנמדדת ע”פ עברו התעבורתי.

ג) נסיבותיו האישיות של הנהג.

במקרים רבים קצין המשטרה פוסל את רישיונו של נהג מבלי לבצע איזון ראוי בין שיקולים האמורים לעיל. במקרים אלה קיימת בידי הנהג האפשרות לפנות לעו”ד מקצועי בתחום התעבורה ע”מ להגיש בקשה לבית המשפט לביטול הפסילה המנהלית שהושתה עליו ע”י קצין המשטרה.

כיצד מגישים בקשה לביטול הפסילה המנהלית:

סעיף 48 ביטול פסילה- מי שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף 47, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה; ובית המשפט, לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא-כוחו או שוטר, רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאי, אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע בביטחון הציבור.

2. פסילה ע”י רשות הרישוי:

קיימות בידי רשות הרישוי סמכויות נרחבות לשלול את רישיונו של נהג מסיבות רבות ומגוונות. להלן חלק מעילות הפסילה:

א. פסילת רישיון נהיגה בגין צבירת נקודות:

נהג שמגיע לצבירה של 36 נקודות תקפות, רשות הרישוי רשאית לפסול אותו מלהחזיק ברישיון לתקופה של 3 חודשים.

נהג שמגיע לצבירה של 72 נקודות תקפות, רשות הרישוי רשאית לפסול אותו מלהחזיק ברישיון לתקופה של 9 חודשים.

דרכי התמודדות עם פסילה מסוג זה

  • במקרים אלה ע”פ תקנות התעבורה קיימת לנהג זכות שימוע בפני הרשות ע”מ לשכנע לבטל את הפסילה או לקצרה. מומלץ לפנות לעורכי דין מקצועיים בתחום התעבורה ע”מ לקבל ייצוג הולם. ניתן לערער על החלטת הרשות לפסול את רישיון הנהיגה בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

ב. פסילת רישיון הנהיגה והתנייתו בביצוע אמצעי תיקון של שיטת הניקוד : (התליה)

נהג שמחויב בביצוע קורסים לנהיגה מונעת, או בדיקות רפואיות או כל דבר אחר המתחייב ע”פ התקנות ולא מבצע, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו עד ביצוע אותם התנאים. במקרים אלה על הנהג להגיע למשרד הרישוי לבחון מהן הדרישות ממנו ולבצע אותן ע”מ לקבל את רישיונו בחזרה.

• אין צורך בייצוג עורכי דין

ג. פסילה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים:

נהגים רבים העוברים אירועים טראומטיים כגון תאונה קשה, אירוע מוחי, או אחרי פסילת רישיון של 9 חודשים בגין צבירת 72 נקודות, מוזמנים למכון הרפואי לצורך בחינת יכולתם לקבל רישיון נהיגה.

  • במקרים אלה מומלץ מאד להיעזר בעורכי דין שמקצועיים בתחום ע”מ לקבל ייצוג הולם והדרכה נכונה.

חובת שימוע בטרם פסילה מנהלית

בהקשר זה יש להדגיש, כי אין בסמכותו של שוטר – שאינו בדרגת קצין – לפסול פסילה מנהלית מלהחזיק ברישיון נהיגה, בזירת העבירה. בסמכותו של שוטר שנכח בזירת עבירה, ליטול את רישיונו של הנהג ולהחליפו באישור תנועה מוגבל בזמן וכן להזמין את הנהג לשימוע בתחנת המשטרה.

על הנהג החשוד להגיע לתחנת המשטרה, לא יאוחר משלושה ימים מיום ביצוע העבירה לכאורה, ולקיים הליך של שימוע, במהלכו יציגו בפניו את החשדות נגדו ובתגובה, תינתן לו ההזדמנות להסביר את התנהלותו ולטעון טיעוני הגנה.

בנסיבות בהן, בזירת העבירה, נמצא קצין שבסמכותו לפסול פסילה מנהלית, ניתן לערוך את הליך השימוע במקום האירוע.

בנסיבות בהן, הוזמן נהג לשימוע, אך לא התייצב, מוסמך קצין לפסול את רישיונו, פסילה מנהלית אוטומטית, גם בלי להזדקק לטענות הגנה מפיו, ולא ניתן יהא לטעון כי פסילה זו אינה בת-תוקף שכן לא הושמעו טענות ההגנה. ברגע שהנהג הוזמן ולא התייצב לשימוע – תוטל עליו פסילה מנהלית אוטומטית.

במסגרת שיקולי הקצין בבואו לפסול רישיון, יתחשב בחומרת העבירה, בהרשעות קודמות, אם ישנן, בגיל ובוותק הנהיגה של הנהג החשוד, בעיסוקו ובנסיבות חייו.

משפט תעבורה – ערעור על פסילה מנהלית

על תוצאות השימוע ניתן להגיש ערעור בבית המשפט לתעבורה המצוי באזור השיפוט בו בוצעה העבירה, או לפי מקום מגורי הנהג. כותרת הבקשה תהא “בקשה לביטול פסילה מנהלית”, ובתוכנה יפרוס הנהג את טיעוני הגנתו. לאחר שישמע את טיעוני הצדדים, ויסתמך על חומר הראיות, מוסמך בית המשפט להאריך/לקצר/לבטל את הפסילה המנהלית, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין.

*אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

אייל הלוי

עורך דין

עו״ד איל הלוי עוסק בעריכת הסכמים וחוזים לקנייה ומכירת מגרשים, דירות והשכרתם. בנוסף, עו״ד הלוי מעניק טיפול משפטי מקצועי ומקיף במגוון התקשרויות בנושא מקרקעין ונדל”ן, ומייצג תושבי חוץ בעלי מקרקעין בישראל בכל הקשור לניהול נכסיהם,לרבות ליווי המוכר ו/או את הרוכש בכל שלבי העסקה משלב המו”מ ועד לרישומה בפועל, בין אם זה לקוח פרטי המעוניין לרכוש או למכור דירת מגורים ובין אם זה לקוח עסקי שברצונו לרכוש או למכור נכס מניב למסחר ותעשייה. רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין של מדינת ישראל(טאבו). וכן ניהול שוטף של נכסיהם של תושבי חוץ ותושבי ישראל המחזיקים בנכסי נדל”ן  מסחריים ומבקשים תמיכה ועזרה מקצועית.

אורי הלוי

עורך דין

עו”ד אורי הלוי, עוסק בכל הקשור בדיני נזיקין וחברות ביטוח. בתביעות נזקי גוף, תאונות דרכים, רשלנות רפואית,חיים,תאונות עבודה, אבדן שכר עבודה וכדו’. עיסוקו כולל ייצוג נפגעי תאונות דרכים בבתי המשפט לרבות ייצוג תובעים כנגד חברות הביטוח, ובכל מקרה אחר בו נגרם לאדם נזק גוף ומגיעים לו פיצויים. יתרונו הגדול והייחודי טמון ביכולת להעניק ללקוח פיצוי מרבי עקב ניסיון רב שצבר בייצוג חברות ביטוח שונות והכרת הנפשות הפועלות, כך שטיפולו בתביעת הנזיקין ומיצוי זכויותיו של הלקוח יבואו לידי מימוש בצורה טובה יותר וממילא התוצאות יהיו טובות יותר.

צור קשר

מאמרים נוספים

מקרקעין

עורך דין מקרקעין לתושבי חוץ

Property Management of Foreign Residents משרדנו מעניק טיפול משפטי מקצועי ומקיף במגוון התקשרויות בנושא מקרקעין ונדל”ן, ומייצג תושבי חוץ בעלי מקרקעין בישראל בכל הקשור לניהול …

ייפוי כוח מתמשך קורונה
מקרקעין

ייפוי כוח מתמשך קורונה

ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח שאדם מסוים מעניק לבני משפחה או חברים וכדומה לטפל בנכסיו ובענייניו האישיים אם חלילה יהפוך לסיעודי או שלא יהיה …

ייפוי כוח מתמשך חוק
מקרקעין

ייפוי כוח מתמשך חוק

במאמר הנוכחי תקראו בקצרה מה זה ייפוי כוח מתמשך, ומה אומר בעניין ייפוי כוח מתמשך החוק, מה הסמכויות שמקבל מיופה הכוח בהסדר ייפוי כוח מתמשך, …