ייפוי כוח מתמשך או אפוטרופסות | עורך דין בירושלים

 

ייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כח מתמשך?

זהו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, קרי מעל גיל 18, להחליט מי ידאג לו ויקבל החלטות עבורו כאשר הוא לא יוכל לעשות כן בשל מגבלה פיזית/מנטלית. האדם הממנה נקרא מייפה כח והאדם הממונה נקרא מיופה כח, כאשר היקף סמכויותיו ייקבע במסגרת המסמך המשפטי. ניתן למנות מיופה כח אחד או מספר מיופי כח שונים לכל עניין. כך למשל, מינוי אדם אחד אשר יטפל בענייניו הכלכליים של מייפה הכח ואדם אחר אשר יהיה אחראי לפן הרפואי ויקבל עבורו החלטות בנוגע לטיפולים רפואיים. במקרה של מינוי מספר מיופי כח שונים, עורך הדין המנסח את ייפוי הכח ידאג להבהיר את אופן שיתוף הפעולה ביניהם ולקבוע מה קורה במקרה של חילוקי דעות בין מיופי הכח השונים. מייפה הכח יכלול בהסכם הוראות והנחיות באשר לאופן קבלת החלטות עבורו וכמובן יקבע באלו תנאים ייכנס ייפוי הכח לתוקפו ומתי יבוטל תוקפו.

ביטול ייפוי כוח מתמשך

כפי שאדם ממנה את מייפה הכח, הרי שיכול הוא גם לבטל את המינוי וזאת בהודעה בכתב למיופה הכח. כמו כן, יש לשלוח הודעה מסודרת גם לאפוטרופוס הכללי. ייפוי כח מתמשך יכול שיבוטל גם על ידי בית המשפט, בהתאם לבקשה שהוגשה לו. באלו מקרים יבטל בית המשפט את ייפוי הכח? למשל כאשר ראה כי מתקיימים אחד התנאים שקבע המייפה, אשר בקרותם, תבוטל תקפותו של המסמך. דוגמא נוספת היא כאשר מיופה הכוח אינו פועל בהתאם להוראות שנקבעו בייפוי הכח וגורם בשל כך לנזק משמעותי למייפה הכח. דוגמא נוספת היא מקרה של ניצול לרעה של הסמכויות שניתנו למייפה הכח תוך עשייה לביתו.

עורך דין לעריכת ייפוי כוח מתמשך

אין צורך להכביר במילים בדבר השלכות רבות המשקל של ייפוי כוח מתמשך, במסגרתו אנו מעניקים את הסמכות לאדם אחר לקבל החלטות עבורנו כאשר לא נוכל עוד לדאוג לעצמנו. מסיבה זו קבע המחוקק כי ייפוי כח מתמשך ייחתם בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת בסוגיה ייחודית זו. תפקידו של עורך הדין הוא לנסח את ייפוי הכח בהתאם לרצונו של מייפה הכח, לוודא כי הוראותיו ברורות ונהירות, בדגש על פרטי מיופה הכח, הנחיות לקבלת החלטות והתנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכח. בשל העדר פיקוח של בית המשפט (בשונה מהליך של מינוי אפוטרופוס) ישנה חשיבות רבה לכך כי מייפה הכח יבחר בקפידה את מי שהוא ממנה לקבל החלטות בשמו. בהקשר זה, יוודא עורך הדין עמו כי הוא משוכנע כי בחר באדם המתאים ביותר וכי המייפה מבין את משמעותו של המסמך. בבוא העת, כאשר יהיה צורך להפעיל את ייפוי הכח, ידאג עורך הדין לפרוצדורה הרלוונטית.

מהו ההבדל בין אפוטרופסות לייפוי כח מתמשך?

מטבע הדברים, ישנו בלבול רב בקרב הציבור באשר לשני ההליכים הללו: מינוי אפוטרופוס מחד וייפוי כח מתמשך מאידך. ובכן, נבהיר כעת את ההבדלים בין השניים:

1. זהות הממונה: מינוי אפוטרופוס נעשה בדרך כלל לאחר שאותו אדם הזקוק לו, כבר איננו צלול בדעתו והבקשה למינוי מוגשת על ידי בן משפחה. באופן הזה, ייתכן מאוד ולא תהיה לאותו אדם כל השפעה, או השפעה מינורית על זהות האפוטרופוס. זאת בשונה מעריכת ייפוי כח מתמשך, שהנה יוזמה של המייפה עצמו והוא זה שקובע בעודו צלול מי יטפל בענייניו לכשלא יוכל לעשות זאת.

2. כשירות משפטית: במקרה של מינוי אפוטרופוס נשללת לחלוטין כשירותו המשפטית של החסוי בנושא מסוים, כאשר ייפוי כח מתמשך נותן מענה גם למצבי ביניים ומאפשר למנות מיופה כח בסוגיה ספציפית מאוד. באופן הזה, יוכל מייפה הכח לשמור על עצמאותו ולהמשיך ולקבל החלטות בכל עניין אחר.

3. פרוצדורה: מינוי אפוטרופוס מתבצע על ידי פנייה לבית המשפט בבקשת מינוי, בעוד שעריכת ייפוי כח מתמשך נעשית באמצעות עורך דין בלבד והיא אינה דורשת את מעורבותה של ערכאה משפטית.

 

התיקון בחוק  האפוטרופסות של ייפוי כוח מתמשך הוא חוק מיועד להיטיב עם האוכלוסייה המבוגרת בישראל.

ייפוי כוח המתמשך מאפשר לאדם המבוגר להגדיר מי יטפל בו, מי יהיה אחראי על רכושו ושאר צרכיו האלמנטריים והאישיים כאשר יצטרך לעזרה סיעודית חלילה.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל מי שהוא מעל גיל 18  להחליט מי יטפל בו במידה והוא יהפוך חלילה לסיעודי. למעשה מי שמשתמש באפשרות הזאת הם אנשים מבוגרים ומתבגרים שחוששים שיום אחד הם יהפכו לסיעודיים, בעזרת ייפוי כוח מתמשך הם מגדירים מי יטפל בהם ועל מי הם סומכים שיקבלו עבורם החלטות וינהלו עבורם את חשבונות הבנק וכדומה.

בתור מיופי כוח בוחרים בדרך כלל בילדים, בן/ת זוג, חברים וכדו׳. על פי הגדרות החוק ניתן למנות מיופה לעניינים רפואיים, אישיים וכלכליים או לכל אחד מהם בנפרד, כגון לצרכים רפואיים או לניהול הנכסים בלבד או לצורך ספציפי שאין בכוח הממנה לעמוד על עמדתו.

החוק מגדיר גם הוראות ברורות לגבי ביטול ייפוי הכוח, לגבי מיופה כוח שאינו מעוניין ליטול על עצמו את התפקיד, מה קורה אם שכחו להכניס נכס של הממנה לתוך המסמך, וכן האם בני המשפחה יכולים להתנגד למינוי ועוד.

ייפוי כוח מתמשך – כעין רכישת ביטוח למילוי רצונו ובטחונו של מייפה הכוח

כשעושים ייפוי כוח מתמשך, אפשר להיות רגוע, הדבר מביא שלוות נפש לזקן ולבני משפחתו. על מה ניתן להעביר סמכויות בחתימת ייפוי כוח מתמשך?

מיופה הכוח של הזקן או הסיעודי יכול לקבל החלטות לגבי בחירת טיפול רפואי כשיש כמה אפשרויות טיפול, לגבי בחירת רופא לבעיה רפואית, וכן לאשר בדיקות ואבחונים רפואיים.

כמו כן הוא רשאי לקבל החלטה בענייני פעילויות תרבות, פנאי ומקום המגורים של המבוגר. בענייני רכוש רשאי המיופה להחליט לגבי ניהול הבית, וכן לגבי פנסיה וקופות גמל, קצבאות וחשבונות בנק.

ייפוי כוח מתמשך הוא כמו רכישת פוליסת ביטוח אצל חברה מבוססת ומוכרת. כך יוכל המבוגר להיות בטוח שבמידת הצורך, מי שיטפל בו ובענייניו הוא מי שהוא סומך עליו.

האם יש לייפוי כוח מתמשך עלות, מלבד העלות של עורך הדין? ייפוי כוח מתמשך כרוך בתשלום חד פעמי לעורך הדין כקבוע בתקנות חוק האפוטרופוס הכללי. אך אם מיופה הכוח צריך להוציא כסף כדי להפעיל את סמכויותיו, במקרה הכרוך בתביעה משפטית הוא יכול לנכות את הכסף מנכסיו של הממנה.

בנוסף לכך, הממנה רשאי להקציב שכר חודשי שאותו יקבל מיופה הכוח כאשר המינוי ייכנס לתוקפו. במקרה זה צריך הממנה לקבוע את גובה השכר החודשי.

כמו כן, אם הממנה הגדיר זאת מפורשות בייפוי הכוח, הוא יהיה זכאי להחזר כספי על ההוצאות הישירות שהוא מוציא עבור הטיפול הסיעודי וכל הנלווה.

אנו כמשרד בעל ניסיון בעריכת ייפוי כוח מתמשך בצורה רגישה, אמפתית ומקצועית. נשמח לייעץ לכם וללוות אתכם בייעוץ משפטי וכל הכרוך בכך.

 

 

 

 

 

ייפוי כוח מתמשך או אפוטרופסות | עורך דין בירושלים
צור קשר

מאמרים נוספים